Gebruiksvoorwaarden Gallerello

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn opgesteld door Studio Interactive en Golden Value, gezamenlijk ontwikkelaar en eigenaar van Gallerello ("wij", "ons" of "onze"), en zijn van toepassing op het gebruik van het videoplatform Gallerello en de bijbehorende diensten (gezamenlijk aangeduid als "Gallerello"). Door Gallerello te gebruiken, stemt u ("u" of "uw") ermee in dat u zich aan deze voorwaarden houdt. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u Gallerello gebruikt.


Toepassing en accountregistratie

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en het gebruik van het Gallerello Platform en alle bijbehorende diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Gallerello-site, software en andere gerelateerde diensten.

1.2. Door het Platform te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste de wettelijke leeftijd hebt bereikt om bindende overeenkomsten aan te gaan in het rechtsgebied waar u woont. Indien u het Platform namens een rechtspersoon gebruikt, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om deze rechtspersoon te binden aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 Om toegang te krijgen tot Gallerello moet u een account aanmaken. U stemt ermee in dat de informatie die u verstrekt bij het registreren van uw account waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief uw inloggegevens, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.


Gebruiksrechten en -beperkingen

2.1 Gallerello verleent u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om Gallerello te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag Gallerello alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 U stemt ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, delen of anderszins verspreiden via Gallerello die illegaal, lasterlijk, obsceen, beledigend, intimiderend, bedreigend, inbreukmakend op privacy of intellectuele eigendomsrechten van anderen, of anderszins aanstootgevend of grensoverschrijdend is, of daar redelijkerwijs aanleiding voor kunnen zijn.

2.3 U erkent en stemt ermee in dat Gallerello het recht heeft om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of die anderszins onaanvaardbaar is.


Abonnement en betaling

3.1 Gebruikers (organisaties) betalen voor het gebruik van Gallerello een vergoeding voor een abonnement. Met het abonnement kunnen extra services en voordelen t.o.v. gebruikers met een gratis account worden verkregen.

3.2 Een abonnement wordt voor de duur vermeld op de factuur. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

3.3 Een abonnement kan opgezegd worden door middel van uitschrijven in het account onder "Instellingen". Dit kan tot uiterlijk 1 dag voor de verlengdatum. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.  

3.4 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Gallerello in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd. 

3.5 Wij houden ons het recht voor de prijzen van het gebruik van Gallerello, eventuele servicekosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Wij zullen dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website van Gallerello plaatsen en via e-mail de hoofdgebruiker (‘Organization Admin’) op de hoogte stellen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd. 

3.6 Indien gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven hebben wij het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 (zegge: twaalf en een halve euro) per herinnering in rekening te brengen. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Gallerello en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien wij het nodig achten de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure de gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer de gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure wordt uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten. 


Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Gallerello is eigendom van Golden Value en Studio Interactive. De inhoud, te bepalen door de gebruiker, niet beperkt tot (hyperlinks naar) video's, tekst, afbeeldingen, logo's, audio en software, zijn geen eigendom van Golden Value of Studio Interactive of haar licentiegevers en zijn in voorkomende gevallen beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geen inbreuk te maken op deze rechten. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht of eigendom met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

4.2 U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten - voor zover die reeds in uw bezit zijn - op de video's die u uploadt naar Gallerello. 


Privacybeleid

5.1 Door het gebruik van Gallerello stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij raden u aan om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen om beter te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.


Beëindiging

6.1 Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat het gebruik door u of door Gallerello wordt beëindigd. U kunt het gebruik (de overeenkomst) op elk moment beëindigen door uw account te sluiten en te stoppen met het gebruik van Gallerello. Gallerello kan het gebruik ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

6.2 Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle licenties en rechten die aan u zijn verleend onmiddellijk beëindigd, inclusief alle Gallerello-inhoud die in uw account staat. Houd er rekening mee dat na beëindiging van het gebruik (de overeenkomst) bepaalde informatie mogelijk niet langer toegankelijk is en dat Gallerello niet verplicht is om dergelijke informatie te behouden of aan u te verstrekken.

6.3 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van Gallerello te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, of zonder reden, naar eigen goeddunken, en zonder aansprakelijkheid jegens u.


Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Gallerello is het product van Studio Interactive en Golden Value. Studio Interactive is als conceptontwikkelaar betrokken bij het Galllerello-platform, terwijl Golden Value de development en onderhoud doet en het hostingplatform, genaamd 'Scalia', beheert waarop Gallerello draait.

7.2 Golden Value en Studio Interactive streven ernaar een betrouwbaar en veilig videoplatform te bieden, maar garanderen niet dat Gallerello te allen tijde zonder onderbrekingen, fouten of gebreken zal functioneren. Golden Value en Studio Interactive zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, ongeoorloofde toegang tot gegevens of andere technische problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van Gallerello. Het gebruik van Gallerello is op eigen risico.

7.3 U stemt ermee in om Gallerello, onze functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van en te beschermen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van Gallerello, uw schending van deze Overeenkomst, of enige inbreuk op de rechten van derden.

7.4 U erkent en stemt ermee in dat de relatie tussen u en Studio Interactive en Golden Value beperkt is tot het door leveranciers beschikbaar stellen van Gallerello. Studio Interactive en Golden Value hebben geen invloed op de inhoud van de video's die door gebruikers worden geüpload en zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud - eigen videomateriaal dat u uploadt of video’s die via een link vanuit andere platforms in Gallerello gepresenteerd worden - en de gevolgen daarvan.

7.5 Indien wij om wat voor reden toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan ‘Gallerello’ heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.


Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

8.1 Gallerello behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen treden in werking zodra ze op het Platform worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van Gallerello na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de herziene gebruiksvoorwaarden accepteert.

8.2 In geval van belangrijke wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden die wezenlijke gevolgen hebben voor uw rechten of verplichtingen zal Gallerello u op de hoogte stellen via een duidelijke melding op het Platform of via andere geschikte communicatiemiddelen. Door op de hoogte te worden gesteld van dergelijke wijzigingen, heeft u de mogelijkheid om de herziene voorwaarden te beoordelen voordat u besluit al dan niet door te gaan met het gebruik van Gallerello.

8.3 Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, dient u uw gebruik van Gallerello te beëindigen. Het niet beëindigen van uw gebruik van Gallerello na kennisgeving van de wijzigingen wordt beschouwd als uw instemming met de herziene gebruiksvoorwaarden.


Overige bepalingen

9.1 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van Gallerello.

9.2 Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal die bepaling zodanig worden beperkt of verwijderd dat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.3 Het nalaten door ons om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

9.4 Op deze gebruikersovereenkomst is Nederlands Recht van toepassing.Datum laatste update: 30 mei 2023